Podmienky používania

Obchodné podmienky

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava –  e-shop

  1. Úvodné ustanovenia

a/ Tieto obchodné podmienky špecifikujú kúpnu zmluvu v zmysle Obchodného zákonníka § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov /ďalej len obchodný zákonník/, ktorej predmetom je nákup a predaj knižných publikácií /ďalej len predmet kúpy/.

b/ Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúcich a predávajúceho, ktorým organizácia:

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, 027 41 Oravský Podzámok č.9. IČO:36145106, DIČ:2021437913. Telefón: 00421 043 586 47 80

c/ V otázkach bližšie neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa.

 

  1. Objednávka

Kupujúci prehlasuje, že sa zoznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky na webovej adrese http://www.e-shop.oravskemuzeum.sk/.  Kupujúci objednáva predmet kúpy vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom e-shopu.

Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne zaväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky.

 

  1. Kúpna cena, daňový doklad

a/  V zhrnutí objednávky  je uvedená konečná cena produktu. Predávajúci nie je platca DPH, uvedená cena je konečná.

b/ Faktúra – daňový doklad: K platbe prevedenej na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.

 

  1. Spôsob a forma platby

a/ Spôsob platby – Kupujúci zaplatí za tovar dobierkou pri preberaní zásielky, alebo vopred prevodom na účet.

b/ Možnosti platieb

Za objednávku je možné zaplatiť prevodom na účet, prostredníctvom Paypal, alebo dobierkou.

c/ Forma platby – Platba je možná jedine jednorázová, platba na splátky nie je možná

 

  1. Záruka a reklamácie

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Prípadné reklamácie vyrieši predávajúci individuálnou dohodou a v súlade s platným právnym poriadkom k zaručenej spokojnosti kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a možné poškodenia zásielky, ktoré je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť predávajúcemu. 
Za vady vzniknuté prepravcom predávajúci neručí.

Tovar je treba po prevzatí skontrolovať a v prípade poškodenia tovaru postupovať podľa časti 6.PREPRAVA A PREVZATIE TOVARU

 

  1. Preprava a prevzatie tovaru

Objednaný tovar predávajúci zasiela kupujúcemu poštou podľa spôsobu úhrady ako doporučený list, balík, prípadne dobierku. Poštovné je stanovené na sumu 3,90 € za zásielku doručovanú v rámci Slovenska. Pre zásielky odosielané do Českej republiky sa cena poštovného upravuje jednotlivo podľa celkovej hmotnosti balíka a cenníka Slovenskej pošty.

Po prevzatí balíka od Slovenskej pošty je nutné balík skontrolovať ešte v ten istý deň. Prípadné škody spôsobené prepravou je treba nahlásiť na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty najneskôr nasledujúci pracovný deň po prevzatí balíka. Zápisnicu o poškodení je v zmysle Poštových a obchodných podmienok Slovenskej pošty je povinná spísať ktorákoľvek pobočka Pošty.
Predajca nezodpovedá za škody spôsobené prepravou. V prípade vzniknutej škody bude kupujúcemu nápomocný pre ich vyriešenie.
Pri osobnom odbere v sídle Oravského múzea P. O. Hviezdoslava sa neúčtuje žiadny poplatok za poštovné a balné.

 

  1. Ochrana osobných údajov

a/ Prehlásenie predávajúceho – Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadáva kupujúci v prihláške sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho. Sú použité k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných operácií, vystavenia daňového dokladu, identifikácii bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s kupujúcim.

b/ Detailné osobné dáta a údaje o nákupoch kupujúcich sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

c/ Celé znenie Ochrany osobných údajov je uvedené na tejto adrese: https://www.oravskemuzeum.sk/ochrana-osobnych-udajov/

 

  1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.8.2016. Informácie sú zdieľané prostredníctvom webových stránok http://oravskemuzeum.sk poprípade ďalšími informačnými kanálmi. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach http://e-shop.oravskemuzeum.sk  a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.

Dátum účinnosti: 24.5.2018.