Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1.1 Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby – kupujúceho za účelom splnenia svojho záväzku v súvislosti s objednávkou kupujúceho, a to najmä na účely vystavenia faktúry, vybavenia objednávky a identifikácie pri doručení tovaru, na účely evidencie objednávok a kúpnych zmlúv pre účely vybavenia reklamácií, zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií so súhlasom adresáta. Predávajúci prehlasuje, že na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej vete, bude získavať osobné údaje osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s tými osobnými údajmi, ktoré boli získané na odlišný účel.

1.2 Osobné údaje fyzickej osoby – kupujúceho sú spracovávané v tomto rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, adresa fakturačná a adresa pre doručenie, e-mailová adresa a kontaktné telefónne číslo.

1.3 Kupujúci – právnická osoba alebo kupujúci – podnikateľ (právnická aj fyzická osoba) poskytuje údaje v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, e-mailovú adresu a kontaktné telefónne číslo.

1.4 Kupujúci odoslaním objednávky berie na vedomie, že v zmysle zákona o ochrane osobných údajov sa jeho súhlas nevyžaduje, keďže poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie povinnosti predávajúceho, vyplývajúcej z kúpnej zmluvy alebo predzmluvných vzťahov. Kupujúci si je vedomý, že predávajúci bude osobné údaje kupujúceho spracúvať až do splnenia účelu ich spracúvania.

1.5 Kupujúci si je vedomý, že jeho osobné údaje budú spracúvané v účtovnom systéme predávajúceho, v zmysle príslušných daňových právnych predpisov Slovenskej republiky, ak boli v účtovnom systéme zaevidované ako daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov. Takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

1.6 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho požadovať:

  1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov,
  2. oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, pokiaľ spracúvanie osobných údajov nevyplýva predávajúcemu z osobitných zákonov,
  7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, pokiaľ spracúvanie osobných údajov nevyplýva predávajúcemu z osobitných zákonov. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) (titul, meno, priezvisko, adresa) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

1.7 Využívanie cookies na našich webových stránkach slúžia na získanie údajov o návštevnosti, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie a o interakcii. Tieto údaje nám umožňujú web prispôsobovať čo najlepšie pre užívateľov. Využívané cookies sú anonymizované pre zabránenie ich zneužitia. Pri týchto cookies sú využité riešenia nasledovných tretích strán:
Google Analytics, Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Google AdWords, Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Facebook Pixel, Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko