OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky poskytovania ochrany oznamovateľom (zamestnancom) v súvislosti s ich oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia,  zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa,

Oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,

Ide najmä o ochranu oznamovateľov pred ich neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu, resp. pozastavením účinnosti takéhoto pracovnoprávneho úkonu a tiež práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, vrátane zamestnávateľa pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

 

Tento zákon vybraným kategóriám zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý je orgánom verejnej moci uložil povinnosť zosúladiť doterajší vnútorný systém vybavovania podnetov s týmto zákonom a ustanoviť osobu zodpovednú za prijímanie, evidenciu a preverovanie oznámení.

Preto, na základe § 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku vydalo  Smernicu o postupe pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Oznámenie je možné podať:

  1. a) elektronickou poštou zaslanou na adresu oznamovaniepsc@oravskemuzeum.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
  2. b) písomne poštou zaslanou na adresu: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava, 027 41 Oravský Podzámok č.9 – Adriána Šuttová, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „NEOTVÁRAŤ“.