Posted on

Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

Kolektívna monografia „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“

Jednou z aktivít mikroprojektu „Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení“, kód projektu SK/FMP/03/018, Operačný program cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013, ktorý realizovalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v spolupráci s Muzeom Těšínska v Českom Těšíne bol i odborný výstup z vedeckej konferencie, rovnomenného názvu, ktorí sa uskutočnila 7. 9. 2011 v priestore Rytierskej sály Oravského hradu. Kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umeníKolektívna monografia svojím obsahovým členením kopíruje programové členenie konferencie a odborné štúdie sú radené za sebou v troch tematických okruhoch. Príspevky jedenástich autorov, ktoré v skrátenej podobe prednášok a prezentácií odzneli na vedeckej konferencii sú v kolektívnej monografii uverejnené vo svojom pôvodnom rozsahu. Odborné príspevky, ktoré čitateľom a najmä záujemcom o históriu predkladá uvedená kolektívna monografia, sú zhodnotením a charakteristikou situácie politického, vojenského a hospodárskeho života v období kuruckých povstaní v priestore vtedajšieho Uhorska, Moravy, Sliezska a ich vplyvu na všetky vrstvy obyvateľstva. Samotné texty sú doplnené čiernobielou obrazovou prílohou. Kolektívna monografia bola vydaná v decembri 2011 v náklade 500 kusov.

 

 

Obsah:

Jagnešáková, Mária – Ondřeka, Zbyšek: Úvod
Hoffman, Jiří: Uherské bojiště v díle J. J. Walhausena
Klubert, Tomáš: Armáda habsburskej monarchie na začiatku 18. storočia
Kónya, Peter: Hornouhorské slobodné kráľovské mestá v kuruckom povstaní roku 1672
Lopatková, Zuzana: Kuruci v severnej časti malokarpatského regiónu
Al Saheb, Jan: Zabezpečení moravských a slezských hranic v době Tökölyho povstání
Krůl, Martin: Význam opevnění slezské hranice během uherských protihabsburských povstání
Chmelík, Martin: Kurucké vojenské ťaženia a Orava
Vašutová, Lenka: kurucký vpád na Moravu a města hukvaldského panství
Pindur, David: Kurucký vpád do Bílska roku 1682 a jeho odraz v historiografii
Floreková, Iveta: Sonda do hospodárskeho života poddaných na Orave na prelome 17. a 18. storočia
Beňušová, Elena: Odraz historických vojnových konfliktov, stavovských povstaní a historických foriem ľudovej bojovej pohotovosti v ľudových piesňach