Posted on

Zborníky Oravského múzea 2000-2007

Obsah jednotlivých zborníkov vydaných v rokoch 2000 až 2007.

Zborník Oravského múzea  XVII-2000

Anton Kocian – pedagóg, prírodovedec, múzejník
(Príspevky zo seminára, ktorý sa konal 16.10.2000 v Dolnom Kubíne pri príležitosti 100. výročia narodenia)
Removčíková Oľga: Úvodom
Kocian Ľudovít: Životopis Antona Kociana
Feriancová-Masárová Zora: Spomienky na pána Antona Kociana a zhodnotenie jeho zoologickej tvorby
Štollmann Andrej: Anton Kocian z muzeologického hľadiska
Karaska Dušan: Anton Kocian a Oravské múzeum
Galvánek Juraj: Podiel Antona Kociana na formovaní aktívu štátnej ochrany prírody
Kocian Jaroslav: Podiel Antona Kociana na meteorologických a fenologických pozorovaniach
Habovštiak Anton: Úvaha nad publikáciou Orava – turistický sprievodca 1933
Štepita Ján: O Tonkovi Kocianovi – osobne
Malinčík Ján: Môj profesor
Habovštiak Jozef: Prepáčte, pán profesor…

SPOLOČNOSŤ
Čajka Michal: Zbrane z Ostrej skaly nad Vyšným Kubínom (Typologický a chronologický rozbor)
Minárik Jozef: Kultúrne a literárne zaujímavosti v kódexoch Čaplovičovej knižnice
Kurucárová Jana: Rod Zmeškal (Pramene vo fondoch Štátneho oblastného archívu v Bytči)
Grófová Mária: Mestská správa a sociálne rozvrstvenie obyvateľstva v mestečku Veličná v období neskorého feudalizmu
Kleňová Mária: Milan Kleň (Personálna bibliografia)
Ileninová Katarína: Veľké jubileum 2000 (Historický prehľad jubilejných rokov)
XXXV. celoslovenský tábor ochrancov prírody – Slaná voda-Vonžovec (Prehľad odborných výsledkov)
Removčíková Oľga: 35. celoslovenský tábor ochrancov prírody na Orave
Kuderavá Zuzana, Galvánek Dobromil, Tomáň Peter, Eliáš Pavol, Pietorová Eva: Zhodnotenie výsledkov botanickej sekcie na 35. tábore ochrancov prírody v CHKO Horná Orava
Trnka Róbert: Príspevok k poznaniu vážok (Odonata) rašelinísk v CHKO Horná Orava
Suchánek Jaroslav, Suchánek Oldřich: Drobné zemné cicavce rašelinísk – lokalita Bory a Slaná voda

PRÍRODA
Migra Vladimír, Melišík Marián: Floristické a vegetačné pomery prírodnej rezervácie Mutňanská Píla
Šteffek Jozef: Mäkkýše Oravskej vrchoviny
Drdul Ján: K poznaniu spoločenstva chrobákov (Coleoptera) rašelinísk CHKO Horná Orava
Karaska Dušan: Zimné sčítanie vodného vtáctva na Orave v roku 2000

Zborník Oravského múzea XVIII-2001

Život a dielo Augustína Načina Borina (1900-1977)
(Príspevky zo seminára, ktorý sa konal 23.11.2000 v Námestove pri príležitosti 100. výročia narodenia)
Maťovčík Augustín: Seminár o Načinovi Borinovi
Maťovčík Augustín: Príspevok k životopisu Augustína Načina Borina
Cabadaj Peter: Literárne dielo Augustína Načina Borina
Parenička Pavol: Novinár a publicista Augustín Način

SPOLOČNOSŤ
Porubčinová Zdenka: Kuchárske umenie v starých knihách (zo zbierok Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne)
Minárik Jozef: Kultúrne a literárne zaujímavosti v kódexoch Čaplovičovej knižnice V.
Minárik Jozef: Rukopisné kódexy Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Ileninová Katarína: Dizertačné práce v teologickom fonde Čaplovičiány
Nosál Milan: Lovecké zbrane a strelivo v zbierkach Oravského múzea
Chmelík Martin: Vysťahovalectvo z Oravy v rokoch 1918-1938
Novosedlíková Kamila: Zakladanie saleziánskej komunity na Orave
Prikryl Ľubomír V.: Rok 2002 a kňazi Oravy

PRÍRODA
Migra Vladimír, Melišík Marián: Floristické pomery vybraných rašelinísk pod Pilskom
Kabát Vincent, Škubla Pavol, Tomáň Peter: Príspevok k poznaniu makromycétov hornej Oravy
Removčíková Oľga: Herbár Jána Vávru v SNM-Múzeu A. Kmeťa
Ridzoň Jozef: Avifauna Zákamenného a Lomnej
Karaska Dušan: Desať ornitologických táborov Oravská priehrada

SPRÁVY A INFORMÁCIE
Kocian Jaroslav: Spomíname na Alexiusa Demiana
Janitor Anton: Spomienka na Igora Fábryho

 

Zborník OM XIX – 2002

SPOLOČNOSŤ
Čajka Michal: Počiatky a vývoj stredovekej architektúry na Orave
Porubčinová Zdenka: Súpis banskobystrických tlačí 18. a 19. storočia z fondov Čaplovičovej knižnice
Gonda Milan: Neoficiálna literárna tvorba a knižná kultúra na Orave
Prikryl Ľubomír V.: Kňazi Oravy s jubileami v roku 2003

PRÍRODA
Kocian Jaroslav: Vodopády oravskej časti Národného parku Malá Fatra
Kabát Vincent, Tomáň Peter: Výskyt makromycétov v doline Mútňanky
Papcun Radovan: Premenlivosť jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia) v oblasti Babej hory
Migra Vladimír, Janckulíková Michaela: Floristické pomery vybraných lokalít bradlového pásma Oravskej vrchoviny
Šteffek Jozef: Mäkkýše z náplavu potoka Blatnej doliny pri Habovke
Svatoň Jaroslav, Kovalčíková Anna: Fauna pavúkov (Araneae) Slanej vody
Svatoň Jaroslav: Nové alebo málo známe pavúky (Araneae) hornooravských rašelinísk
Straka Vladimír, Astaloš Boris: Rovnokrídlovce (Orthoptera) oravských rašelinísk
Straka Vladimír: Rovnokrídlovce (Orthoptera) NPR Rozsutec v Malej Fatre
Straka Vladimír: Dvojkrídlovce (Diptera) Prírodnej pamiatky Oravské hradné bralo
XXXV. celoslovenský tábor ochrancov prírody Trusalová

PREHĽAD ODBORNÝCH VÝSLEDKOV
Removčíková Oľga: XXXV. celoslovenský tábor ochrancov prírody v Trusalovej
Dobošová Anna, Galvánek Dobromil: Rašeliniská severného Turca
Sabo Peter: Chránené, ohrozené a endemické druhy rastlín na turistických trasách v NP Malá Fatra
Smetana Vladimír: Príspevok k poznaniu čmeľovitých (Hymenoptera:Bombidae) na hornej hranici lesa a v subalpínskom pásme Malej Fatry
Mikát Miroslav: Výsledky entomologického průzkumu jihovýchodní části NP Malá Fatra
Richter Ignác: Niektoré druhy motýľov (Lepidoptera) na vybraných lokalitách Malej Fatry
Belanský Pavel: Príspevok k poznaniu rozšírenia obojživelníkov a stavu ich reprodukčných lokalít vo východnej časti NP Malá Fatra
Mikátová Blanka: Výsledky orientačního průzkumu herpetofauny jihovýchodní části NP Malá Fatra
Topercer Ján ml., Bujoková Klára: Výsledky ornitologického prieskumu juhovýchodnej časti NP Malá Fatra
Stollmann Andrej, Suchánek Oldřich, Suchánek Jaroslav: Príspevok k poznaniu drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) v PR Goľove mláky a Hrabinka
Hlôška Ladislav: Denzita a veľkosť individuálneho teritória lokálnej populácie ryšavky žltohrdlej (Apodemus flavicollis)

SPRÁVY A INFORMÁCIE
Kocian Jaroslav: Karol Halák – život a dielo
Kocian Jaroslav, Čerňan Igor: Ján Šiška (1918-2002)
Porubčinová Zdenka: Medzinárodná vedecká konferencia Účelové budovy múzeí včera, dnes a zajtra
Removčíková Oľga: Seminár botanikov múzeí SR a ČR na Orave

Zborník OM XX – 2003

SPOLOČNOSŤ
Porubčinová Zdenka: Lekárska literatúra zo 16. storočia v zbierkach Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Kováčová Mária: Príspevok ku genealógii Országhovcov
Kováčová Mária: Z pamätných kníh mesta Dolný Kubín
Janas Karol: Pracovný útvar pre Rómov a tzv. asociálne osoby v Ústí nad Oravou v roku 1944
Gonda Milan: Súčasní oravskí literáti
Kulášová Erika: Trstenské hrnčiarstvo v súčasnosti
Prikryl Ľubomír V.: Kňazi Oravy s jubileami v roku 2004

POCTA THEOVI H. FLORINOVI
(Referáty zo seminára 10. apríla 2003)
Maťovčík Augustín: Pocta Theovi H. Florinovi
Parenička Pavol: Európan s pristrihnutými krídlami (Florinov životný vzostup a pád)
Cabadaj Peter: Básnické dielo Thea H. Florina
Maťovčík Augustín: Theo H. Florin ako biografista

PRÍRODA
Thurzo Milan, Lietava Ján, Lengyelová Tünde, Beňuš Radoslav: Anna Szunyogová (rod. Thurzová) – dcéra palatína Juraja Thurzu a Alžbety Czoborovej: Nová antropologicko-historická a paleopatologická analýza
Kocian Jaroslav: Minerálne, mineralizované a inak významné pramene na Orave
Kabát Vincent, Tomáň Peter: Výskyt makromycétov v okolí Trstenej
Karaska Dušan: Medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Orave v januári 2001

VÝROČIA A SPOMIENKY
Kubištová Dagmar: 50 rokov Literárneho múzea P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Stockmann Viliam: Oravské múzeum na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia (Osobné spomienky)
Stollmann Andrej: Orava v spomienkach žilinského múzejníka
BIBLIOGRAFIA ZBORNÍKA ORAVSKÉHO MÚZEA I-XX
Prikryl Ľubomír V.: Zborník Oravského múzea – dvadsať ročníkov

 

 

Zborník OM XXI-2004

SPOLOČNOSŤ
Česnek Stanislav: Polzbroj v zbierkach Oravského múzea
Kulášová Erika: Keramika v zbierkovom fonde Oravského múzea
Kocian Jaroslav: Jozef Maťašák – kňaz, obdivovateľ oravskej prírody a veľký dobrodinec oravského ľudu
Prikryl Ľubomír V.: Rok 2005 a kňazi Oravy

PRÍRODA
Kabát Vincent, Tomáň Peter: Výskyt makromycétov na území Babej hory
Migra Vladimír: Príspevok k poznaniu flóry Slanického ostrova

PRÍRODNÉ HODNOTY ORAVY
(Referáty zo seminára Oravského múzea 2.12.2004)
Removčíková Oľga: Seminár Prírodné hodnoty Oravy
Pivko Daniel, Skurčáková Eva: Geologické zaujímavosti hornej Oravy
Kocian Jaroslav: Vodopády vybraných geologických jednotiek Oravy
Šuvada Ján: Rašelinisko Rudné z aspektu pôdnych pomerov
Parusel Jerzy B.: Rogownica alpejska Cerastium alpinum – babiogórski neoendemit?
Galvánek Dobromil: Predbežné zhodnotenie výsledkov mapovania travinnej vegetácie v regióne Orava
Kautmanová Ivona: Zriedkavé a ohrozené huby Oravy v zbierkach Prírodovedného múzea SNM v Bratislave
Tomáň Peter, Kabát Vincent: Vzácne druhy makromycétov oravskej prírody
Šteffek Jozef, Nagel K. O.: Vodné mäkkýše regiónu Orava
Karaska Dušan: Zimné sčítanie vodného vtáctva na Orave v roku 2003
Ballo Pavel, Sýkora Juraj: Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) v Západných Tatrách
Trnka Róbert: Inventarizačné výskumy v CHKO Horná Orava v rokoch 1998-2004

40. CELOSLOVENSKÝ TÁBOR OCHRANCOV PRÍRODY SRŇACIE 18. – 23.7.2004
(Prehľad odborných výsledkov)
Removčíková Oľga: 40. tábor ochrancov prírody v Srňacom
Kocian Jaroslav: Geologicko-geografické zaujímavosti okolia Dolného Kubína
Amrein Rudolf J.: Poznámky k výskytu orchideí na 40. tábore ochrancov prírody
Tomáň Peter: Prehľad nálezov makromycétov na 40. tábore ochrancov prírody
Mikát Miroslav: Nálezy a pozorování motýlů (Lepidoptera) na 40. táboře ochránců přírody
Smetana Vladimír: Výsledky výskumu čmeľovitých (Hymenoptera:Bombidae) v okolí Dolného Kubína
Karaska Dušan: Prehľad ornitologických pozorovaní na 40. tábore ochrancov prírody
Suchánek Oldřich, Suchánek Jaroslav: Drobné zemné cicavce (Insectivora, Rodentia) južnej časti Oravskej vrchoviny

SPOMIENKY A VÝROČIA
Maťovčík Augustín: Oblúk života a diela Antona Habovštiaka (1924-2004)
Maťovčík Augustín: Znalec dejín Oravy a Turca (K 70. narodeninám Jozefa Mlynarčíka)

 

Zborník OM XXII-2005

SPOLOČNOSŤ
Chmelík Martin: Oravský komposesorát v 20. storočí
Šmálik Štefan, Krupa Jozef, Kocian Jaroslav: Príspevok o histórii tvrdošínskej farnosti
Hencovská Judita: Artificiálna hudobná kultúra na dolnej Orave
Maťovčík Augustín: Oravský zbojník Matej Klinovský
Jedláková Renáta: Liptovské tlače vo fonde Čaplovičovej knižnice do roku 1918
Klimčíková Angelika: Známa slovenská literatúra v neznámom vydaní
Habovštiaková Katarína: Dialektizmy v literatúre z oravského regiónu
Prikryl Ľubomír V.: Kňazi Oravy s jubileami v roku 2005 – II. časť

PRÍRODA
Kabát Vincent, Tomáň Peter, Beran Mirek, Deckerová Helena, Janitor Anton, Milan Ivan, Červenka Ján, Glejdura Stanislav: Výskyt makromycétov v Skorušinských vrchoch a Roháčoch v roku 2004
Kabát Vincent, Tomáň Peter, Beran Mirek, Deckerová Helena, Škubla Pavol, Milan Ivan, Zelenay Milan: Výskyt makromycétov v Skorušinských vrchoch a Roháčoch v roku 2005
Karaska Dušan: Správa zo sčítania vodného vtáctva na Orave v januári 2004
Karaska Dušan: Správa zo sčítania vodného vtáctva na Orave v januári 2005
Kocian Jaroslav: Spomienka na RNDr. Miloša Rakúsa, CSc.

Zborník OM XXIII-2006

SPOLOČNOSŤ
Lengyelová Tünde: Konflikty v rodine palatína Juraja Thurzu
Hencovská Judita: Hudobné školstvo a nonartificiálna kultúra na dolnej Orave
Prikryl Ľubomír V.: Kňazi Oravy s jubileami v roku 2006

PRÍRODA
Kocian Jaroslav: Opis orografických názvov v oblasti Západných Tatier
Kabát Vincent, Tomáň Peter, Beran Mirek, Deckerová Helena, Janitor Anton, Kautmanová Ivona, Červenka Ján, Zelenay Milan: Výskyt makromycétov v okolí Mútneho
Baláž Michal, Kocian Ľudovít: Vtáčie spoločenstvá horského zmiešaného lesa oravskej strany Západných Tatier
Karaska Dušan: Správa zo sčítania vodného vtáctva na Orave v januári 2006
Karaska Dušan, Ridzoň Jozef: Myšiak hrdzavý, Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829) na Orave
Karaska Dušan: Desať ročníkov Oravského ornitologického tábora

ZBORNÍK OM XXIV – 2007

SPOLOČNOSŤ
Renata Jedláková: Košické tlače Čaplovičovej knižnice do roku 1918
Jaroslav Kocian: Z histórie turistiky na slovenskej (južnej) strane Babej hory a Pilska
Elena Beňušová: Tkáčske remeslo – výrazný oravský fenomén súčasnosti
Ľubomír V. Prikryl: Kňazi Oravy s jubileami v roku 2007

PRÍRODA
Anton Janitor: Múčnatky hornej Oravy
Vincent Kabát, Peter Tomáň, Mirek Beran, Helena Deckerová, Anton Janitor, Ivan Milan, Martina Vašútová, Stanislav Glejdura: Výskyt makromycétov v oblasti Malatinej
Dana Bernátová, Peter Kučera, Vladimír Migra: K flóre mokradí hornej Oravy
Dušan Karaska, Wlodimierz Cichocki, Miroslav Demko, Piotr Profus: Medzinárodné sčítanie bocianov bielych na Orave v rokoch 2004 a 2005
Dušan Karaska: Správa zo sčítania vodného vtáctva na Orave v januári 2007
Tomáš Flajs: Avifauna Párnického štrkoviska