Posted on Vložiť komentár

Zborníky Oravského múzea 2012 -2016

Zborník Oravského múzea

Od roku 1968 vydáva Oravské múzeum Zborník, ktorý spočiatku nevychádzal pravidelne. Druhý ročník vyšiel až po 3 rokoch (1971), tretí vyšiel v roku 1980 pod názvom Spravodaj Oravské múzeum. Od roku 1981 vychádzal Spravodaj dva razy do roka. Potom bolo jeho vydávanie prerušené. Tradícia vydávania Zborníka bola obnovená v roku 1992 a odvtedy vychádza 1-krát ročne.

Zborníky sa dajú kúpiť v pokladni Oravského múzea v Dolnom Kubíne či v predajni suvenírov pod Oravským hradom v Oravskom Podzámku. V prípade špeciálnych objednávok nás kontaktuje na marketing@oravskemuzeum.sk .

Ak máte záujem publikovať svoje príspevky v Zborníku Oravského múzea informujte sa na emailovej adrese: biblioteka@oravskemuzeum.sk .

 

Obsah jednotlivých čísel ZBORNÍKOV:

Zborník Oravského múzea 2016, XXXIII, 2016

Jagnešáková, Mária: Čo priniesol rok 2016 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

SPOLOČNOSŤ:
Tkáč, Lukáš: Vývoj majetkov Oravského hradného panstva v období 14. – 16. storočia (rec. T. Tandlich)
Červeňová, Katarína: Zločin a trest alebo Účasť Štefana Thököliho na Wesselényiho sprisahaní a konfiškácia jeho majetku z Oravského hradu (rec. S. Maťugová)
Floreková, Iveta: Súdne procesy „fautoratis dezertorum“ v praxi oravského stoličného súdu v 18. storočí (rec. J. Kurucárová)
Ďurčo, Marek: Začiatok františkánskej misie v Trstenej v druhej polovici 18. storočia (rec. J. Nemeš)
Kulášová, Erika: Tradičný ľudový odev v obci Horná Lehota v období 2. polovice 19. a 1. polovice 20. storočia (rec. H. Kotvasová)
Beňušová, Elena: Za chlebom do sveta. Odchod za prácou do sveta jediná možnosť prežitia v minulosti na Orave (rec. P. Slavkovský)
Chmelík, Martin: Rafinéria prírodných olejov v Trstenej (rec. Ľ. Hallon)
Lofajová, Daša: Malé poetické divadlo (rec. M. Kováč-Adamov)
Bednáriková, Janka: Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v knižničnom fonde Čaplovičovej knižnice Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne II. (rec. R. Adamko)
Porubčinová, Zdenka: Bibliotéka Čaplovičiana. Odievanie a móda v tlačiach 16. storočia (rec. H. Saktorová)
Jedláková, Renata: Oravci na stránkach Slovenských národných novín a Orla tatranského v rokoch 1845 – 1848 z fondu Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne (rec. P. Parenička)

PRÍRODA:
Kocian, Ľudovít: Anton Kocyan (1836-1916), život a práca
Tomáň, Peter: Výskyt hríbovitých húb (Boletaceae) na Orave (rec. V. Kabát)

SPRÁVY A VÝROČIA:
Jagnešáková, Mária a kolektív: Klenotnica Oravského hradu
Floreková, Iveta: 400 rokov od úmrtia Juraja Thurza
Removčíková, Oľga: Celoslovenské tábory ochrancov prírody na Orave
Čajka, Michal: Spomíname na nedožitých 85 rokov Danuty Učníkovej
Lofajová, Daša: Hviezdoslav našimi očami
Konferencia k 150. výročiu narodenia Ladislava Nádaši Jégé
130 rokov Hájnikovej ženy

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Zborník Oravského múzea, XXXII, 2015

Jagnešáková, Mária: Čo priniesol rok 2015 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

SPOLOČNOSŤ:
Tkáč, Lukáš: Postavenie mestečiek v majetkovej štruktúre Oravy v 14. – 16. storočí. (rec. I. Floreková)
Floreková, Iveta: Delikty voči životu v praxi Oravského stoličného súdu v 18. storočí. (rec. J. Kurucárová)
Chmelík, Martin: Horská pechota na Orave v r. 1920 – 1939. (rec. P. Matula)
Vrláková, Eva: Vydávanie cestovných pasov medzi dvoma svetovými vojnami. (rec. M. Chmelík)
Beňušová, Elena: Črpáky – výnimočný artefakt ľudového umenia v zbierkovom fonde Oravského múzea. (rec. M. Pastieriková)
Kulášová, Erika: Modrotlačové formy pre passerovú dvojfarebnú tlač v zbierkovom fonde Oravského múzea. (rec. D. Ferklová)
Lofajová, Daša: Spevokol oravských učiteľov. (rec. D. Kubištová)
Porubčinová, Zdenka: Bibliotéka Čaplovičiana. Supralibrosy v tlačiach 16. storočia. (rec. H. Saktorová)
Jedláková, Renata: Poloniká 17. storočia vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany. (rec. H. Saktorová)

PRÍRODA:

Stockmann, Viliam – Šustr, Ivan: Výsledky pasportizácie významných a chránených stromov na Orave po 40 rokoch. (rec. O. Removčíková)

Populárno-náučný seminár pri príležitosti 155. výročia narodenia Martina Kukučína:
Draganová, Andrea: Matej Bencúr v Prahe.
Hajdučeková, Ivica: Martin Kukučín očami aktuálneho vedeckého výskumu.
Ďubeková, Mária: Putovanie Martina Kukučína.

 

ZBORNÍK Oravského múzea, XXXI, 2014

Jagnešáková, Mária: Čo priniesol rok 2014 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

SPOLOČNOSŤ:

Nemergut, Adrián: Zisťovací archeologický výskum a prieskum na brehoch Oravskej priehrady.
(rec. O. Žaár)
Ďurčo, Marek – Furman, Martin: Neznáma novoveká stavba v Trstenej, okr. Tvrdošín. (rec. M. Čajka)
Floreková, Iveta: Oravský stoličný súd a delikty voči cti, vrchnosti a Bohu v 18. storočí. (rec. J. Kurucárová)
Maťugová, Soňa: Medzníky vo vývoji verejnej správy na Orave. (rec. I. Floreková)
Vrláková, Eva: Pašeráctvo na Orave v 1. polovici 20. storočia. (rec. M. Chmelík)
Chmelík, Martin: Prechod frontu a oslobodenie Oravy v roku 1945 (rec. P. Matula)

Beňušová, Elena: Výrobné techniky a postupy pastierov zo Zázrivej pri spracovaní dreva na výrobu šindľa a salašného riadu zo zbierkového fondu Oravského múzea a súčasní pokračovatelia tradícií. (rec. S. Horváth)

Čajka, Michal: Zaniknutý skvost Oravy Mokradský most a jeho zázemie. (rec. P. Šimko)

Brišáková, Zuzana: Bohumil Valizlosť Zábor, bohatier z Badišova (Stopy Ctiboha Zocha v Jasenovej). (rec. M. Floreková)
Porubčinová, Zdenka: Bibliotéka Čaplovičiana. Knižné značky v tlačiach 16. storočia. (rec. H. Saktorová)
Jedláková, Renata: Diela nitrianskych biskupov 17. – 19. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne. (rec. H. Saktorová)
Jedláková, Renata: Najstaršie poloniká vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany. (rec. H. Saktorová)

PRÍRODA:
Starek, Dušan – Šimo, Vladimír: Fosílne stopy z paleogénnych súvrství centrálnych Západných Karpát z regiónu Orava. (rec. S. Ozdínová)
Tomáň, Peter – Kabát, Vincent – Beran, Miroslav – Deckerová, Helena – Janitor, Anton – Glejdura, Stanislav – Kautman, Václav – Červenka, Ján – Rutkowski, Ryszard: Výskyt makromycétov v severovýchodnej časti Oravy. (rec. I. Kautmanová)
Kabát, Vincent: Výskyt druhov rodu Entoloma (hodvábnica) na hornej Orave. (rec. P. Tomáň)
Migra, Vladimír – Lonek, Ľubomír: Floristické a vegetačné pomery národnej prírodnej rezervácie Bielska skala. (rec. O. Removčíková)

Seminár pri príležitosti 175. výročia darovania Čaplovičovej knižnice (1839 – 2014):
Adamko, Rastislav: Rukopis s názvom Ofíciá – Orácie – Hymnické piesne.
Zahradníková, Zuzana: Organová škola bratov Žaškovských.
Bednáriková, Janka: Historický výskum neznámych tlačí s tematikou gregoriánskeho chorálu v Čaplovičovej knižnici Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
Jesenský, Miloš: Friedrich Joseph Wilhelm Schröder a rosenkruciánska alchýmia v zbierkach Čaplovičovej knižnice.
Fišerová, Lenka: Ornitologické tlače vo fonde Čaplovičovej knižnice.
Karabová, Katarína: Filozofické tlače vo fonde Čaplovičovej knižnice.
Juríková, Erika: Aptus, idoneus, probus, fidelis. Morálne a vzdelanostné predpoklady pre prácu knihovníka.
Jedláková, Renata –Ileninová, Katarína: Bibliotéka Čaplovičiana v rokoch 2010 – 2014.

Seminár „I pamäť nech nám vzácna je…“ k 60. výročiu založenia Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava:
Kovačka, Miloš: Ruppeldtov Hviezdoslav – tvorca slovenskej literatúry a kultúry. Kapitola zo štúdie Fedor Ruppeldt a slovenská kultúra.
Ondrík, Pavol: Pavol Országh Hviezdoslav – prorok a boží muž – paradox proroka.
Rybák, Július: K Hviezdoslavovmu vnímaniu historického poslania Slovanstva.
Kubištová, Dagmar: 60 rokov Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava.
Ďubeková, Mária: Hviezdoslavova tvorba ako inšpiračný zdroj vo výtvarnom umení a jeho zastúpenie vo výtvarných zbierkach Oravského múzea P. O. Hviezdoslava.

SPRÁVY A VÝROČIA:
Kulášová, Erika: Výstava Krása písaná ihlou 8. 9. 2014 – 24. 10. 2014.
Ďubeková, Mária: Výstava 60 Hviezdoslavových Kubínov – „…napiť sa z prameňa poézie“.

 

ZBORNÍK Oravského múzea, XXX, 2013

Jagnešáková, M.: Čo priniesol rok 2013 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

SPOLOČNOSŤ

Nemergut, A.: Výsledky povrchových prieskumov J. Bártu na neskoropaleolitických lokalitách v okolí Oravskej priehrady
Ďuriš, J.: Výsledky archeologického výskumu kostola sv. Trojice v Hornej Lehote (rekonštrukcia existujúcej dlažby)
Maťugová, rod. Nemčeková, S.: Súdne procesy mešťanov Veličnej v rokoch 1613 – 1802
Floreková, I.: Postoj oravského stoličného súdu k mravnostným deliktom
Grófová, M.: Sociálne a spoločenské pomery mestečka Veličná v 16. – 19. storočí
Kurucárová, J.: Pramene k dejinám hraničných poľských obcí v Štátnom archíve v Bytči
Chmelík, M.: Oravský priemysel účastinná spoločnosť, Príspevok k dejinám industrializácie Oravy
Beňušová, E.: Domácka výroba a remeslá spojené s výrobou, spracovaním a využitím kože na Orave
Porubčinová, Z.: BIBLIOTÉKA ČAPLOVIČIANA, Pozoruhodné diela zo 16. storočia IV.
Jedláková, R.: Nitrianske tlače vo fonde Čaplovičovej knižnice
Ileninová, K.: Sliezske územné tlače a mapy Sliezska vo fonde Čaplovičovej knižnice
Dulla, M.: Chvála konvenčnosti – oravské kostoly architekta Michala Milana Harminca
Kocian, J.: O výstavbe a prevádzke Oravskej vicinálnej železnice od jej počiatkov až po dnešné časy

PRÍRODA
Flajs, T.: Výsledky sčítaní netopierov na zimoviskách na území Národného parku Malá Fatra (2003 – 2014)
Kalaš, M.: Stacionárny monitoring medveďa hnedého (Ursus arctos L.) v Národnom parku Malá Fatra

DEJINY A VÝZNAM ORAVSKÉHO MÚZEA
Referáty zo seminára, ktorý sa konal 25. 11. 2013 v Dolnom Kubíne
Removčíková, O.: Seminár k 145. výročiu vzniku Oravského múzea
Removčíková, O.: Prierez dejinami Oravského múzea
Čajka, M.: Dejiny a význam odboru archeológia v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava
Chmelík, M.: História a súčasnosť odboru história v Oravskom múzeu
Čajka, M.: Zmysel odboru kunsthistória pre poznanie a ochranu pamiatok
Beňušová, E.: Etnografia v premenách času
Removčíková, O.: Prírodovedná expozícia, príprava a realizácia
Tomáň, P.: Prírodovedný výskum a jeho špecifiká
Ďubeková, M.: Zákulisie literárnych expozícií
Ileninová, K.: Historická Čaplovičova knižnica dnes

SPRÁVY A VÝROČIA
Kulášová, E.: Slávnostné otvorenie goralskej drevenice v sedle Beskyd v areáli Oravskej lesnej železnice
Ďubeková, M.: Rozprávkové spomínanie na Máriu Jančovú a Elenu Hroboňovú
Ďubeková, M.: Výstava Návraty do starého Kubína II.
Ileninová, K.: Vavrinec Čaplovič (5.8.1778 Jasenová – 25.12.1853 Bratislava)
Lofajová, D.: Marketingové aktivity Oravského múzea v podobe kultúrnych podujatí a ich vplyv na návštevnosť Oravského hradu

 

ZBORNÍK Oravského múzea XXIX – 2012

Jagnešáková, M.: Čo priniesol rok 2012 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

SPOLOČNOSŤ
Furman, M. – Zachar, J.: Nové poznatky o archeologickej lokalite v polohe Šance v Tvrdošíne.
Vyhodnotenie výsledkov archeologického výskumu Alojza Habovštiaka z roku 1957
Floreková, I.: Trestné činy infanticídy v súdnej praxi Oravskej stolice v 18. storočí
Maťugová, S.: Z dejín lekárnictva na Orave 1632-1950
Ďurian, K. – Suchý Ľ. – Krušinský, P. – Korenková, R.: Vývoj krovov na historických objektoch Oravy na základe najnovších výskumov
Čurný, M. – Furman, M. – Janura, T.: Tehliarstvo na Orave
Chmelík, M.: Tehelňa v Istebnom (príspevok k dejinám industrializácie Oravy)
Kulášová, E.: Obyčaje životného cyklu v obci Oravský Biely Potok
Beňušová, E.: Kamenárstvo na Orave
Jedláková, Renáta: Komeniána vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany
Porubčinová, Z.: Bibliotéka Čaplovičiana. Pozoruhodné diela zo 16. storočia III.
Jedláková, R.: Komeniána vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany
Jesenský. M.: Basilica chymica vo fonde Čaplovičovej knižnice
Kocian, J.: Jozef Tmák – málo známy botanik Slovenska

PRÍRODA
Kučera, P. – Bernátová, D.: Ohrozenie vegetačnej a stanovištnej diverzity Sosniny
Tomáň, P. – Kabát, V. – Beran, M. – Deckerová, H. – Glejdura, S. – Kautmanová, I. – Kautman, V. – Červenka, J. – Rutkowski, R. – Švidroň, M.: Výskyt makromycétov v okolí Dolného Kubína v roku 2011
Kalaš, M.: Priebežné výsledky značkovacej aktivity medveďa hnedého (Ursus arctos L.) v NP Malá Fatra

Príspevky zo seminára MILO URBAN – ŽIVOT A DIELO
Ďubeková, M.: Seminár „Život a dielo Mila Urbana“
Chmelík, M.: Život a dielo Mila Urbana – historický kontext
Součková, M.: K poetike próz Mila Urbana
Hajdučeková, I.: Mužské postavy a kategória rodu v krátkych prózach Mila Urbana
Kakačková, M.: Fragmenty zo života Mila Urbana

SPRÁVY A VÝROČIA

Ďubeková, M.: Spomienka na Antona Bernoláka
Majeriková-Molitoris, M.: Kňaz, vydavateľ a vlastenec Štefan Pirončák
Jedláková, R.: Smetanovci a Bibliotéka Čaplovičiana
Ďubeková, M.: Novootvorená expozícia Mila Urbana

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *