Posted on Vložiť komentár

Zborníky Oravského múzea 2008-2011

Obsah jednotlivých zborníkov vydaných v rokoch 2008 až 2011.

ZBORNÍK ORAVSKÉHO MÚZEA XXVIII – 2011

Jagnešáková, M.: Čo priniesol rok 2011 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Spoločnosť:
Chleben, I.-Vojteček, M.: Výsledky archeologického výskumu v Dolnom Kubíne
Čajka, Michal: Najstaršie stredoveké opevnené sídla na Orave
Floreková, Iveta: Procesy s čarodejnicami na Orave
Matula, Pavol: Pripojenie Hladovky a Suchej Hory k Poľsku v rokoch 1920 – 1924
Chmelík, Martin: Partizánske skupiny na Orave počas druhej svetovej vojny
Kakačková, Monika: Fotografia ako významný faktor pri poznávaní dejín
Kulášová, Erika: Výročné zvyky v obci Oravský Biely Potok
Beňušová, Elena: Vplyv poľského Podhalia a živých domácich tradícií na vývoj, výzdobu a udržiavanie ženského sviatočného tradičného odevu v goralskej oblasti severovýchodnej Oravy
Beňušová, Elena: Kamenné stĺpy a kríže v goralských obciach beskydskej časti Oravy
Janura, Tomáš – Zvedelová, Kristína: Kúria rodu Kubínyi vo Vyšnom Kubíne v premenách času
Ileninová, Katarína: Prvotlače Čaplovičej knižnice
Porubčinová, Zdenka: Bibliotéka Čaplovičiana Pozoruhodné diela zo 16. storočia II.
Jesenský, Miloš: Astrologické a alchymistické diela v knižnici Juraja Turzu
Kiss, László: Karol Veselovský (Weszelovszky, 1818 – 1892) – významný lekár z Oravy, priekopník zdravotníckej štatistiky v Uhorsku, neúnavný bojovník za reformu verejného zdravotníctva
Kocian, Jaroslav: Karol Veselovský ako meteorológ
Ďubeková, Mária: Významné židovské osobnosti Oravy

Príroda:
Kocian, Jaroslav: Jazerá na Orave
Tomáň, Peter: Výskyt rýdzikov (Lactarius) na Orave
Bernátová, Dana – Mirga, Vladimír: Biogeograficky významné zložky rašelinnej vegetácie v Oravskej kotline a Podbeskydskej brázde

Príspevky zo seminára JURAJ TRANOVSKÝ– posol piesňovej kultúry, ktorý sa konal 10. januára 2011 v budove Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Jež, Radim: Těšínsko v období života Jiřího Třanovského (1592 – 1637)
Spratek, Daniel: Jiří Třanovský – život, dílo a odkaz na rodném Těšínsku
Chromcová, Gabriela: Tranosciana ve sbírkách Muzejní knihovny Silesia v Českém Těšíně
Stanček, Rastislav: Teológia Cithary sanctorum Formula svornosti v Tranovského piesňach
Ileninová, Katarína: Odarum sacrarum a Cithara sanctorum vo fonde Čaplovičovej knižnice Oravského múzea POH

Správy a výročia:
Jedláková, Renáta: Leopold a Vendelín Bruckovci a Bibliotéka Čaplovičiana
Kakačková, Monika – Ďubeková, Mária: Pripomíname si 90. výročie smrti Pavla Országha Hviezdoslava a 190 rokov od narodenia Martina Hattalu
Chmelík, Martin: Parná lokomotíva ČKD 1441/1928 na Oravskej lesnej železnici
Čajka, Michal: Nová archeologická expozícia na Oravskom hrade
Floreková, Iveta: Projekt kurucké vojny a ich odkaz v histórii, kultúre a umení

 

Obsah jednotlivých  ZBORNÍKOV:

ZBORNÍK ORAVSKÉHO MÚZEA XXVII – 2010

Jagnešáková, M.: Čo priniesol rok 2010 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Spoločnosť:
Makarová, E.: Príspevok ku kroju lužickej kultúry na Orave
Floreková I.: Poľské vplyvy v dejinách Oravského panstva a hradu
Furman, M. – Čajka, M.: Cisárske opevnenie zo začiatku 18. storočia v Tvrdošíne.
Maťugová, S.: Postoj mešťanov Dolného Kubína k židovskej komunite v rokoch 1720- 1918
Chmelík, M.: Dejiny slovensko-poľského pohraničia na Orave v prvej polovici 20. storočia
Matejka, M. – Šimkovic, M. – Stehlíková, J. – Čajka, M. – Hlavatá, J. – Straková, L.: Nové poznatky o stavebnom vývoji Oravského hradu v stredoveku vo svetle najnovších výskumov.
Zubecová, M. M.: Ďalšie obohatenie zbierok Oravského múzea o textilné a odevné predmety, ktoré sú na Slovensku unikátne
Bednáriková, J.: Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v knižničnom fonde Čaplovičovej knižnice Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
Porubčinová, Z.: Bibliotéka Čaplovičiana. Pozoruhodné diela zo 16. storočia. I.
Jedláková, R.: Zaujímavosti zo zdravotníckej literatúry na Slovensku vo fonde Bibliotéky Čaplovičiany.
Kocian, J.: Životná cesta Karola Veselovského

Príroda:
Kocian, J.: Geografické spracovanie chotárnych názvov obce Habovka.
Tomáň, P. – Kabát, V. – Beran, M. – Deckerová, H. – Janitor, A. – Kautman, V. – Červenka, J. – Švidroň, M.: Výskyt makromycétov v okolí Zázrivej 2009-2010.
Bernátová, D. – Kučera, P.: Rastlinné spoločenstvo Eleocharito acicularis-Limoselletum aquaticae vo Veľkej Fatre.
Prírodné hodnoty Oravy (Výber referátov zo seminára, ktorý sa konal 15. 10. 2010 v Dolnom Kubíne)
Removčíková, O.: Seminár Prírodné hodnoty Oravy 15. 10. 2010
Kocian, J.: Vodopády na území Oravy
Kocian, J.: Mŕtve ramená riečnych tokov na Orave
Bernátová, D. – Kučera, P. – Migra, V.: Zvlášť ohrozené populácie vyšších rastlín Slovenska na území Oravy
Tomáň, P. – Kabát, V.: Huby Oravy. Cielený mykologický výskum 2000 – 2010
Demko, M.: Chránené vtáčie územie na Orave
Removčíková, O.: Charakteristika vybraných prvkov vegetácie Oravy

Osobnosti a výročia:
Kubica, P. – Jesenský, M: Juraj Turzo literárnym hrdinom
Kubištová, D.: Päťdesiat rokov expozície Pamätný dom Martina Kukučína v Jasenovej
Ileninová, K.: Projekt Juraj Tranovský – posol piesňovej kultúry

ZBORNÍK ORAVSKÉHO MÚZEA XXVI – 2009

Mária Jagnešáková: Čo priniesol rok 2009 pre Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

SPOLOČNOSŤ A PRÍRODA
Ľudmila Maslíková: Vývoj osídlenia a hospodárskych pomerov na dolnej Orave od počiatkov osídlenia do polovice 18. stor.
Mrekaj, Michal: Zbojníctvo na Orave v 18. storočí
Chmelík, Martin: Vysťahovalectvo z Oravy na príklade okresu Dolný Kubín v rokoch 1918-1945
Karaska Dušan: Výsledky vlastného krúžkovania vtáctva v rokoch 1982 – 2009

170. VÝROČIE ČAPLOVIČOVEJ KNIŽNICE
Príspevky zo seminára 21. apríla 2009 v Dolnom Kubíne:
Augustín Maťovčík: Vavrinec Čaplovič a jeho bibliotéka (K 170. výročiu darovania knižnice Orave r. 1839)
Veronika Nováková: Rukopisné katalógy Vavrinca Čaploviča
Soňa Maťugová: Archívne dokumenty o Vavrincovi Čaplovičovi a Čaplovičovej knižnici v Štátnom archíve – pobočke v Dolnom Kubíne
Otília Štepitová: Všetka jeho obetavosť pramenila z lásky k rodnému kraju
Dagmar Kubištová: Knihovník Ján Smetana ml.
Zdenka Porubčinová: Rukopisná zbierka Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Erika Juríková: Rukopisy Mateja Bela v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne
Dobrotková, Marta: Príspevok Mateja Bela k latinskej paleografii /numizmatike (spracované na základe rukopisu Matej Bela Diplomatické poznámky k uhorskej numizmatike)
Rastislav Stanček: Reformačné tlače 16. storočia v Čaplovičovej knižnici
Anna Boďová – Beata Vojteková: Záchrana Benátskej biblie z roku 1506
Helena Saktorová: Významní posesori v tlačiach 16. storočia Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Zdenka Porubčinová: Lekárska literatúra zo 17. storočia v zbierkach Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Katarína Karabová: Čaplovičova knižnica ako fons scriptorum Latinorum alebo perspektívy a možnosti výskumu pre klasických filológov
Katarína Závadová: Grafická zbierka v Čaplovičiane
Iva Mojžišová: Výtvarná zbierka v Čaplovičiane – súbor divadelných návrhov
Ľubomír Viliam Prikryl: Staré mapy vo fondoch Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Igor Zmeták: Porovnávacia etnológia v Čaplovičovej knižnici
Ladislav Druga: Čaplovičova knižnica a dejiny slovenskej astronómie
Renata Jedláková: Pokračovanie výskumu slovacikálnych tlačí 18. a 19. storočia z fondu Čaplovičovej knižnice Roky 2004-2008
Ileninová, Katarína: Bibliotéka Čaplovičiana v rokoch 2000 – 2009

SPRÁVY A INFORMÁCIE
Dana Bernátová – Vladimír Migra: Blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris L.) na hornej Orave
Milan Sýkora: Nový druh amonita na Orave
Michal Čajka: Vzácny renesančný prsteň zo zbierok Oravského múzea
Elena Beňušová: Nová etnografická expozícia na Oravskom hrade ukončená a sprístupnená verejnosti. Druhá časť Oravské zemianstvo a tretia časť Živá expozícia
Mária Jagnešáková: Zborník Oravského múzea – prierez vydávania

ZBORNÍK ORAVSKÉHO MÚZEA XXV – 2008

Mária Jagnešáková: Oravské múzeum v súčasnosti

SPOLOČNOSŤ
Iveta Floreková: Z dejín Oravského múzea
Katarína Ileninová: Balneologické tlače vo fonde Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Milan Thurzo, Radoslav Beňuš, Michal Čajka, Iveta Floreková: Telesné pozostatky rodiny Henkelovcov z krypty v kaplnke sv. Michala na Oravskom hrade
Mária Hajnalová: Rozbor venčekov a stružlín z hrobky Henkelovcov na Oravskom hrade
Jaroslav Kocian: Genealógia rodiny Guberovcov
Jaroslav Kocian: Jozef Guber a Orava

PRÍRODA
Peter Tomáň: Výskyt plávok (Russula) na Orave
Dana Bernátová, Peter Kučera: K diverzite cievnatých rastlín na Kubínskej holi
Dušan Karaska: Výskyt pomorníkov rodu Stercorarius na Orave
Anna Jančigová, Peter Urban: Rozšírenie a značkovacie správanie vydry riečnej na vybraných tokoch Hornej Oravy

100. VÝROČIE NARODENIA ŠTEFANA ŠMÁLIKA
(referáty zo seminára dňa 13.12.2008)
Jozef Kušnier: Oslavy 100. výročia narodenia Štefana Šmálika v Tvrdošíne
Ján Čarnogurský: Príhovor na stretnutí pri príležitosti 100. výročia narodenia Štefana Šmálika
František Mikloško: Tri krátke úvahy pri storočnici kňaza Štefana Šmálika
Janka Poradová: Štefan Šmálik – historik
Anton Semeš: Štefan Šmálik – kňaz a historik najstarších dejín Slovenska
Nina Klusová: Veľká ozdoba Oravy alebo ľudský pútnik dobrého srdca

SPRÁVY A INFORMÁCIE
Martin Chmelík: Oravská lesná železnica a jej sprístupnenie verejnosti
Elena Beňušová: Nová etnografická expozícia na Oravskom hrade – Prvá časť Ľudová kultúra
Oľga Removčíková: Prírodovedná expozícia Oravského múzea
Iveta Floreková: Spomienka na Igora Čerňana

WILLIAM ROWLAND: ERINNERUNGSBLÄTTER (preklad z nemčiny Jaroslav Kocian)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *