Posted on Vložiť komentár

Zborníky Oravského múzea 1992 -1999

Obsah jednotlivých čísel Zborníkov Oravského múzea v rokoch 1992 až 1999:

ZBORNÍK ORAVSKÉHO MÚZEA IX – 1992

Karaska, Dušan: Príhovor
Gallo, Ján: Oravská vychovávateľská spoločnosť v kontexte učiteľského hnutia na Slovensku
Kubištová, Dagmar: Regionálny význam Oravskej vychovávateľskej spoločnosti
Janek, Jozef: Učitelia v Oravskej vychovávateľskej spoločnosti
Kuka, Jozef: Leopold Bruck – významná osobnosť oravskej pedagogiky
Polčic, Alojz: Leopold Bruck a niektoré aspekty jeho novej čítanky
Ballová, Jozefína: Hattalova reforma štúrovskej spisovnej slovenčiny, jej kultúrno-historický význam
Horváth, Pavel: Oravskí členovia Slovenského učeného tovarišstva
Huba, Peter: Dvadsaťpäť rokov Múzea oravskej dediny
Holec, Roman: Poľnohospodárstvo na Orave v poslednej štvrtine 19. storočia
Kaššovic, Branislav – Bábel, Ján: Smrtné štíty v kaplnke Oravského hradu
Kocian, Anton – Kocian, Ľudovít: Preparačné doklady Antona Kocyana v múzeu Oravskom, Karpatskom, Tatrzańskom, IV. časť
Kocian, Ľudovít – Murín, Bohumil – Bílek, Štefan: Príspevok k hniezdeniu drozda červenkavého na Slovensku
Majzlanová, Eva: Jedľové bučiny v Skorušinských vrchoch

SPRÁVY A INFORMÁCIE
Kubištová, Dagmar: Milo Urban
KRONIKA:
Pripomíname si
Huba, Peter: K životnému jubileu Pavla Čaploviča

ZBORNÍK ORAVSKÉHO MÚZEA X – 1993

Majzlanová, Eva: Syntetické spracovanie lesných spoločenstiev Skorušinských vrchov
Milová, Marta: Nelesné rastlinné spoločenstvá Štátnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina
Kubinská, Anna: Zoznam machorastov z ŠPR Šútovská dolina
Astaloš, Boris: Obojživelníky a plazy Štátnej prírodnej rezervácie Šútovská doliny v Národnom parku Malá Fatra
Kochjarová, Judita: Dentaria X Paxiana O. E. Schultz v Krivánskej Malej Fatre
Astaloš, Boris: Kosce v Štátnej prírodnej rezervácii Šútovská dolina v Národnom parku Malá Fatra
Straka, Vladimír: Rovnokrídlovce v Štátnej prírodnej rezervácii Šútovská dolina v Národnom parku Malá Fatra
Straka, Vladimír: Rovnošvé muchy Štátnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina v Národnom parku Malá Fatra
Žuffa, Miroslav – Šály, Anton: Voľne žijúce nematódy Štatnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina v Národnom parku Malá Fatra
Čarnogurský, Jozef: Príspevok k poznaniu chvostoskokov Štátnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina v Národnom parku Malá Fatra (záverečná správa – 1991)
Rychlík, Ivo: Chrobáky Šútovskej doliny (CHKO Malá Fatra)
Rychlík, Ivo: Systematický prehľad čeľadí a druhov chrobákov zistených v r. 1991 v Šútovskej doline (CHKO Malá Fatra)
Kulfan, Miroslav: Motýle Štátnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina a jej blízkeho okolia v Národnom parku Malá Fatra
Saniga, Miroslav: Ornitocenózy Štátnej prírodnej rezervácie Šútovská dolina
Kulfan, Miroslav: Motýle Štátnej prírodnej rezervácie Šíp a jej blízkeho okolia (Veľká Fatra)
Karaska, Dušan – Trnka, Robert – Demko, Miroslav: Predbežná správa o avifaune chránenej krajinnej oblasti Horná Orava
Štollmann, Andrej. In memoriam Oldřich Suchánek

ZBORNÍK ORAVSKÉHO MÚZEA XI -1994 

ŠTÚDIE
Cyprich, Dušan – Dudich, Alexander: Ektoparazity drobných zemných cicavcov Babej hory v Stredných Beskydách 1. Siphonaptera
Ambros, Michal – Dudich, Alexander – Kováčik, Ján: Prehľad fauny ektoparazitov a nidikolov drobných cicavcov Babej hory (Oravské Beskydy)
Kocian, Anton – Kocian, Ľudovít: Preparačné doklady Antona Kocyana v múzeu Oravskom, Karpatskom a Tatrzańskom. V. časť
Saniga, Miroslav: Vtáčie spoločenstvá Štátnej prírodnej rezervácie Šíp vo Veľkej Fatre
Bíroš, Vladimír: Súpis domov bývalého Námestovského okresu
Porubčinová, Zdenka: Germaniká v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne
MATERIÁLY
Karaska, Dušan: Ďalšie prípady vyvedenia dvoch mláďat orla krikľavého na Slovensku bez zásahu človeka
Maťovčík, Augustín: Príspevok k životopisu Mila Urbana (k nedožitým 90. narodeninám)
SPRÁVY
Karaska, Dušan: Neobvyklé hniezdenie brehule obyčajnej
Beňušová, Elena: Výstava „ Úprava a pokrytie hlavy v oravskom regióne“
VÝROČIA
Kubištová, Dagmar: 40 rokov Hviezdoslavovho múzea

ZBORNÍK ORAVSKÉHO MÚZEA XII – 1995

SPOLOČNOSŤ
Horváth, Pavel: Orava v období Turzovcov
Čerňan, Igor: Oravský hrad v období Turzovcov a ich hrobka
Závadová, Katarína: Turzovské sídla na grafických vedutách
Saktorová, Helena: Knižnica palatína Juraja Turzu
Vášáryová, Zuzana: Alžbeta Coborová
Medvecký, Jozef: Speculum Justificationis. Turzovský oltár z kaplnky z Oravského hradu a jeho ikonografia
Maťugová, Soňa: Turzovské listiny pre oravské mestečká a obce, uložené v ŠOKA Dolný Kubín
PRÍRODA
Lukáčik, Ivan: Zastúpenie vzrastových foriem a variabilita znakov ihlíc borovice horskej – kosodreviny v oblasti Veľkého Rozsutca a Veľkého Kriváňa
Kulfan, Ján – Zach, Peter: K piceikolným motýľom a chrobákom na Orave
Karaska, Dušan – Demko, Miroslav: Medzinárodné sčítavanie bocianov bielych v roku 1994 v okrese Dolný Kubín
Demko, Miroslav: Príspevok k poznaniu avifauny severozápadnej Oravy
Štollmann, Andrej: Príspevok k biometrike vtákov Oravského regiónu
Bohačík, Ladislav: Príspevok k poznaniu avifauny hornej Oravy
SPRÁVY A INFORMÁCIE
Čerňan, Igor: Za Pavlom Čaplovičom
Beňušová, Elena: K výstave „Ľan, jeho spracovanie a využitie“
Blahušiak, Miroslav: Ornitologické pozorovania v okolí Lomná v rokoch 1986 až 1993
Blahušiak, Miroslav: Výskyt kormorána veľkého na Krpelianskej priehrade v roku 1993

ZBORNÍK ORAVSKÉHO MÚZEA XIII – 1996

SPOLOČNOSŤ
Brezováková, Blanka: Magister Dvonč a Orava
Floreková, Iveta: Sedriálny protokol Oravskej stolice z rokov 1688 až 1735
Nosál, Milan – Šlauka, Ľubomír: O zbierke militárií Oravského múzea a o štyroch predmetov z tejto zbierky
Lengyelová, Tünde: Rodinné sviatky Turzovcov
Zubercová, Magdaléna M.: O dvoch mužských odevných kompletoch z hrobky Oravského hradu
Prikryl, Ľubomír Viliam: Novoobjavená mapa Samuela Mikovíniho
Porubčinová, Zdenka: Banskobystrické tlače 18. a 19. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne
Maťugová, Soňa: Archívny fond Presídľovacej skupiny Ústie nad Oravou
PRÍRODA
Šípošová, Helena – Pišút, Ivan – Migra, Vladimír: Poznámky k zoznamu oravských rastlín L. Medzihradského
Lukáčik, Ivan: Premenlivosť a poškodenie ihlíc borovice horskej – kosodreviny v Oravských Beskydách
Migra, Vladimír: Príspevok k poznaniu flóry a vegetácie Vtáčieho ostrova
Lučivjanská, Viera: Inventarizačný prieskum malakofauny Oravského regiónu
Holčík, Juraj – Bastl, Ivan: Súčasný stav ichtyofauny rieky Oravy
Kocian, Anton – Kocian, Ľudovít: Preparačné doklady Antona Kocyana v múzeu Oravskom, Karpatskom a Tatrzańskom. VI. časť
Trnka, Róbert: Vtáky a cicavce chránenej prírodnej pamiatky Vtáčí ostrov
Štollmann, Andrej: Príspevok k biometrike cicavcov Oravského regiónu
SPRÁVY A INFORMÁCIE
Porubčinová, Zdenka: Odborné spracovanie výtvarnej zbierky Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Mojžišová, Iva: Na margo návrhov dekorácií pre zámocké divadlá z Čaplovičovej knižnice
Kubištová, Dagmar: Rudolf Dilong ďaleký a blízky
Žabenská, Oľga: Dilongova Trstená
Kocian, Jaroslav: Spomíname na lektora Oravského hradu Petra Turčáka

ZBORNÍK ORAVSKÉHO MÚZEA XIV – 1997

SPOLOČNOSŤ
Dvořáková, Daniela: Hrad Orava a jeho majitelia v období vlády Žigmunda Luxemburského (1387 – 1487)
Floreková, Iveta: Pečate miest a obcí oravského regiónu
Minárik, Jozef: Kultúrne a literárne zaujímavosti v kódexoch Čaplovičovej knižnice
Prikryl, Ľubomír V.: Rukopisný originál Stierovej mapy Uhorska z roku 1664 (Ďalší objav v zbierke máp Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne)
Kováčová, Mária: Mikuláš Kubinyi (Niekoľko pripomienok pri príležitosti 60. výročia smrti)
Maťugová, Soňa: Dolný Kubín v rokoch 1632 – 1871 (Obdobie mestečka)
Maťovčík, Augustín: Príspevok k životopisu Viktora Buššu
Beňušová, Elena: Narodenie vo zvykosloví na Orave
PRÍRODA
Kocian, Jaroslav: Reliéfo-substrátovo-pôdna a klimatická charakteristika katastrálneho územia Trstenej (región Orava) na základe spracovaných abiokomplexov Územného systému ekologickej stability
Šteffek, Jozef: Príspevok k poznaniu mäkkýšov NPR Juráňová dolina
Hapl, Ervín – Madera, Miroslav: Vtáctvo Párnického štrkoviska
Kocian, Ľudovít – Jureček, Rudolf: Zahniezdenie kačice divej v Roháčoch
SPRÁVY
Prokop, Josef: Restaurování oděvů z přelomu 16. a 17. století – Juraj a Imrich Turzové
Kocian, Jaroslav: O činnosti ochrancov prírody na Orave v rokoch 1970 – 1990
INFORMÁCIE
Škrabák, Peter: Významná kultúrna aktivita oravského učiteľstva
Porubčinová, Zdenka: Rukopisná zbierka Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Porubčinová, Zdenka: Pamäť sveta – medzinárodný program UNESCO
Kubištová, Dagmar: Za Petrom Škrabákom

ZBORNÍK ORAVSKÉHO MÚZEA XV – 1998

380. výročie úmrtia Juraja Turzu
Príspevky z vedeckej konferencie zo 17. až 18. októbra 1996 v Dolnom Kubíne
Kubiciel, Romuald: Turzonowie w Polsce i na Ślasku
Šoka, Milan: Turzovci a Banská Bystrica
Mrva, Marián: Hrad Lietava – rodisko Juraja Turzu
Kurucárová, Jana: Turzovci a Bytča
Veselý, daniel: Palatín gróf Juraj Turzo a Žilinská synoda
Lengyelová, Tünde: Vzájomné vzťahy palatína Juraja Turzu a Alžbety Bátoriovej
Bozai, L. Zsuzsanna: Korešpondencia Juraja Turzu a jeho manželky Alžbety Coborovej
Česnek, Stanislav: Vývoj ochrannej zbroje v 16. a 17. storočí
Thurzo, Milan – Lietava, Ján: Identifikácia pozostatkov a zisťovanie telesných znakov palatína Juraja Turzu
Maťugová, Soňa: Kolonizácia Oravy za vlády Turzovcov
SPOLOČNOSŤ
Minárik, Jozef: Kultúrne a literárne zaujímavosti v kódexoch Čaplovičovej knižnice II.
Prikryl, Ľubomír Viliam: Staré mapy vo fondoch Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne
Porubčinová, Zdenka: Skalické tlače 18. a 19. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne
PRÍRODA
Astaloš, Boris: Fauna koscov Prírodnej pamiatky Hradné bralo v Oravskom Podzámku
Straka, Vladimír: K poznaniu rovnokrídlovcov Prírodnej pamiatky Hradné bralo v Oravskom Podzámku
Kulfan, Ján – Šuštík, Vojtech: Poznámky o smrekových motýľoch v NP Malá Fatra
Karaska, Dušan: Zimné sčítavanie vodného vtáctva na Orave v rokoch 1993 – 1998
INFORMÁCIE
Karaska, Dušan: 130 rokov Oravského múzea
Reichwalder, Peter: Akademik Dimitrij Andrusov a Orava
Porubčinová, Zdenka: Vavrinec Čaplovič
Kocian, Jaroslav: Za Jánom Brodňanským

ZBORNÍK ORAVSKÉHO MÚZEA XVI -1999

150. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava
Príspevky z vedeckej konferencie 2. februára 1999 v Dolnom Kubíne
Šmatlák, Stanislav: Hviezdoslavovské výročia
Maťovčík, Augustín: Život v zajatí imaginácie (na 150. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava)
Baráthová, Nora: Hviezdoslav a maďarská samovzdelávacia spoločnosť na lýceu v Kežmarku
Štraus, František: Strofy a samostatné strofické útvary v poézii P. O. Hviezdoslava
Púchyová, Ida: Pavol Országh Hviezdoslav: Žalmy a hymny
Vaško, Imrich: Hviezdoslavove básne biblické (Vianoce)
Vašková, Zuzana: Duchovný rozmer Hviezdoslavovej poézie: Agar a Ráchel – dva Božie zákony (Starý a Nový)
Gbúr, Ján – Himič, Peter: Vzhledanie ako typ krátkej veršovanej národnej drámy
Gbúr, Ján: Literárnokritické iniciatívy mladého Hviezdoslava
Kovačka, Miloš: Janoška a Hviezdoslav, Skica k portrétu P. O. Hviezdoslava
Parenička, Pavol: Niekoľko poznámok o vzťahu P. O. Hviezdoslava k Matici slovenskej (a jeho pamiatka v nej)
Kováč, Mišo A.: Audiovizuálna a literárno-múzejná konkretizácia diela P. O. Hviezdoslava
SPOLOČNOSŤ
Porubčinová, Zdenka: Čaplovičova knižnica v Dolnom Kubíne (k 160. Výročiu darovania knižnice Orave)
Minárik, Jozef: Kultúrne a literárne zaujímavosti v kódexoch Čaplovičovej knižnice III.
Ileninová, Katarína: Teologická zbierka v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne
PRÍRODA
Migra, Vladimír – Mudroňová, Marianna: Floristické pomery chráneného areálu Ostrá a Tupá skala
Removčíková, Oľga: Príspevok k flóre prírodnej pamiatky Oravské hradné bralo
Tomáň, Peter: Dynamika štruktúry a vývoj prírodného smrekového lesa v NKP Babia hora
Karaska, Dušan: Zimné sčítanie vodného vtáctva na Orave v roku 1999

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *