Posted on

Na oravskom salaši

História horských a podhorských oravských obcí je neodmysliteľne spätá s doosídľovaním pastierskym alebo valaským obyvateľstvom, ktoré sa rýchlo prispôsobilo miestnym prírodným a hospodársko-sociálnym podmienkam. Jeho prínosom bolo tzv. Karpatské salašníctvo, ktoré bolo popri získavaní vlny, mäsa a kože, zamerané najmä na spracúvanie ovčieho mlieka a výrobu mliečnych produktov. Postupom času sa stalo významnou súčasťou tradičného spôsobu života, ovplyvňujúcou aj ďalšie zložky kultúry.

na salasiPredložená kniha patrí medzi jednu z aktivít realizovaných v rámci mikroprojektu s názvom „Na oravskom salaši“, spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, program Interreg Poľsko – Slovakia 2014 – 2020. O rozvoj nášho prírodného a kultúrneho dedičstva sa v ňom usilujeme spolu s partnerom projektu Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrycy Górnej.

Podobné dejinné korene našich regiónov nás podnietili k príprave publikácie, približujúcej malú časť zo spoločného kultúrneho dedičstva – salašníctvo, vychádzajúce z histórie osídlenia na valaskom práve. V úvode knihy pripomíname postoje a informácie bádateľov z obdobia 18. – 19. storočia, hodnotiace tento významný element našej minulosti. V nasledujúcich statiach spracovaných na

základe terénneho výskumu, približujeme kolobeh každodenných prác súvisiacich so spracovaním mliečnej produkcie a životom na salaši.

Záverečná kapitola venovaná oravským črpákom a dreveným formám určeným na výrobu oštiepkov, podáva výklad o jednotlivých výzdobných technikách, výtvarnej symbolike, zaužívaných motívoch a pod., na základe zbierkových predmetov patriacich do správy Oravského múzea. Súčasťou predkladanej publikácie je dokumentačný katalóg prezentujúci nielen bohatosť zbierkového fondu, ale i vzácny umelecký prejav pochádzajúci z tradičného ľudového prostredia, z rúk priamych výrobcov a používateľov.