Zborník 2002

1.66 

Dátum vydania:2003
Počet strán:333
Rozmer:20,7 x 14,5 cm
Väzba knihy:mäkká
ISBN:80-968880-0-5
Kategórie:

Popis

Zborník Oravského múzea XIX-2002

Obsah:

SPOLOČNOSŤ
Čajka Michal: Počiatky a vývoj stredovekej architektúry na Orave
Porubčinová Zdenka: Súpis banskobystrických tlačí 18. a 19. storočia z fondov Čaplovičovej knižnice
Gonda Milan: Neoficiálna literárna tvorba a knižná kultúra na Orave
Prikryl Ľubomír V.: Kňazi Oravy s jubileami v roku 2003

PRÍRODA
Kocian Jaroslav: Vodopády oravskej časti Národného parku Malá Fatra
Kabát Vincent, Tomáň Peter: Výskyt makromycétov v doline Mútňanky
Papcun Radovan: Premenlivosť jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia) v oblasti Babej hory
Migra Vladimír, Janckulíková Michaela: Floristické pomery vybraných lokalít bradlového pásma Oravskej vrchoviny
Šteffek Jozef: Mäkkýše z náplavu potoka Blatnej doliny pri Habovke
Svatoň Jaroslav, Kovalčíková Anna: Fauna pavúkov (Araneae) Slanej vody
Svatoň Jaroslav: Nové alebo málo známe pavúky (Araneae) hornooravských rašelinísk
Straka Vladimír, Astaloš Boris: Rovnokrídlovce (Orthoptera) oravských rašelinísk
Straka Vladimír: Rovnokrídlovce (Orthoptera) NPR Rozsutec v Malej Fatre
Straka Vladimír: Dvojkrídlovce (Diptera) Prírodnej pamiatky Oravské hradné bralo
XXXV. celoslovenský tábor ochrancov prírody Trusalová

PREHĽAD ODBORNÝCH VÝSLEDKOV
Removčíková Oľga: XXXV. celoslovenský tábor ochrancov prírody v Trusalovej
Dobošová Anna, Galvánek Dobromil: Rašeliniská severného Turca
Sabo Peter: Chránené, ohrozené a endemické druhy rastlín na turistických trasách v NP Malá Fatra
Smetana Vladimír: Príspevok k poznaniu čmeľovitých (Hymenoptera:Bombidae) na hornej hranici lesa a v subalpínskom pásme Malej Fatry
Mikát Miroslav: Výsledky entomologického průzkumu jihovýchodní části NP Malá Fatra
Richter Ignác: Niektoré druhy motýľov (Lepidoptera) na vybraných lokalitách Malej Fatry
Belanský Pavel: Príspevok k poznaniu rozšírenia obojživelníkov a stavu ich reprodukčných lokalít vo východnej časti NP Malá Fatra
Mikátová Blanka: Výsledky orientačního průzkumu herpetofauny jihovýchodní části NP Malá Fatra
Topercer Ján ml., Bujoková Klára: Výsledky ornitologického prieskumu juhovýchodnej časti NP Malá Fatra
Stollmann Andrej, Suchánek Oldřich, Suchánek Jaroslav: Príspevok k poznaniu drobných zemných cicavcov (Insectivora, Rodentia) v PR Goľove mláky a Hrabinka
Hlôška Ladislav: Denzita a veľkosť individuálneho teritória lokálnej populácie ryšavky žltohrdlej (Apodemus flavicollis)

SPRÁVY A INFORMÁCIE
Kocian Jaroslav: Karol Halák – život a dielo
Kocian Jaroslav, Čerňan Igor: Ján Šiška (1918-2002)
Porubčinová Zdenka: Medzinárodná vedecká konferencia Účelové budovy múzeí včera, dnes a zajtra
Removčíková Oľga: Seminár botanikov múzeí SR a ČR na Orave